Wat is de rol van de mr bij schoolkosten en de ouderbijdrage?

door

Onderwijs is gratis. Scholen krijgen namelijk subsidie van de overheid om het onderwijs te bekostigen. Voor sommige schoolkosten mag de school een bijdrage vragen, omdat de school hier geen subsidie voor krijgt. Deze kosten zijn altijd vrijwillig. Hier zijn namelijk regels voor. Als mr praat je altijd mee over de schoolkosten.

Schoolkosten

Schoolbesturen ontvangen lumpsumbekostiging vanuit het Rijk. Schoolbesturen hebben vrijheid bij de besteding van deze subsidie. Het geld wordt bijvoorbeeld besteed aan het onderhoud aan de schoolgebouwen, personeel en apparatuur. Ook de bekostiging van het lesmateriaal valt onder deze subsidie. 

Schoolkosten kunnen bestaan uit:

  • Kosten die worden betaald uit de subsidie: komen voor rekening van de school
  • Kosten voor persoonsgebonden spullen als gymkleren, woordenboeken of atlassen: komen voor rekening van de ouders en wordt eigendom van de leerling
  • Overige kosten voor extra schoolactiviteiten: mag een bijdrage voor gevraagd worden.

Vaak wordt voor extra schoolactiviteiten een bijdrage gevraagd van de ouders. Deze ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht deze bijdrage te betalen. 

Ouderbijdrage is altijd vrijwillig

De regels voor de ouderbijdrage zijn helder: elke bijdrage die aan ouders gevraagd wordt is vrijwillig. Daarnaast is het zo dat de vrijwillige aard duidelijk moet zijn voor ouders. Vrijwilligheid veronderstelt dat je daar als ouder een keuze in mag maken. Het heeft niets te maken met de vraag of je het wel of niet kunt betalen. 

Soms gevolgen, maar niet altijd

Ouders mogen een verzoek om een bijdrage dus altijd weigeren. Dit kan echter wel consequenties hebben. Als het gaat om onderdelen die niet verplicht zijn kan de leerling worden uitgesloten van dat onderdeel. Denk bijvoorbeeld aan een schooluitje of de viering van Sinterklaas. Schoolactiviteiten die wel verplicht zijn en in de schoolgids bij het voorgeschreven lesprogramma staan kunnen door de leerling onbelemmerd gevolgd worden. Het maakt dan niet uit of de bijdrage dan wel of niet wordt betaald.

Overzicht van taken mr bij schoolkosten

De oudergeleding van de mr wordt op verschillende punten betrokken bij de schoolkosten. De oudergeleding van de mr moet namelijk instemmen met:

  • de bestemming en vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage
  • het schoolkostenbeleid
  • borgregelingen
  • de vaststelling van de schoolgids (waarin de ouderbijdrage en de vrijwilligheid daarvan staat vermeld)

Rol van de mr bij ouderbijdrage

De mr kan controleren of de vrijwilligheid van de ouderbijdrage voor ouders voldoende helder is. De mr kan ook met de schoolleiding bespreken hoe de school omgaat met ouders die de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen. Bijvoorbeeld door af te spreken dat ouders een deel of in gedeeltes kunnen betalen of dat leerlingen voor sommige kleine activiteiten nooit uitgesloten worden. Het maken van deze afwegingen is bij uitstek een taak voor de mr.

Aanschaf digitale leermiddelen

Middelbare scholen stappen steeds vaker over op het gebruik van digitale leermiddelen, zoals tablets. In sommige gevallen worden ouders verplicht om deze kosten te betalen. Dit mag niet. Als tablet verplicht zijn als lesmateriaal, dan komen deze kosten voor rekening van de school. Scholen mogen hooguit een vrijwillige ouderbijdrage vragen. De mr is bij uitstek in staat om aan de schoolleiding te vragen of deze kosten wel bij ouders in rekening mogen worden gebracht.

Het is wel toegestaan dat scholen voor gratis lesmateriaal een borgregeling opstellen. In de borgregeling kan worden vastgelegd wat er gebeurt bij diefstal en defect van een tablet. De oudergeleding van de mr praat ook mee over de borgregeling.

meer informatie

Lees ook

Waar let je als mr op bij het vaststellen van de schoolgids?

De schoolgids maakt onderdeel uit van het schoolbeleid en vormt een belangrijke houvast voor ouders. Controleer naast vormgeving en inhoud ook of de informatie in de schoolgids wel correct is.

Lees verder

Wat is het instemmingsrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen. Zonder instemming kan het besluit in principe niet uitgewerkt worden. De instemmingsrechten staan vermeld in art. 10 lid 1, art. 12 lid 1, art. 13 lid 1 en art. 14 lid 1 en 2 Wms.

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This