Wat is de rol van de mr bij het wijzigen van de schooltijden?

door

Bij het wijzigen van de schooltijden is altijd instemming van de mr nodig. Daarnaast moeten alle ouders geraadpleegd worden. Kiesjouwmr legt uit.

Veranderen van de schooltijden

Basisscholen mogen schooltijden zelf veranderen. Er zijn namelijk geen richtlijnen of regels voor bedacht. Er is dan ook geen lijstje van de overheid met schooltijden waaruit scholen kunnen kiezen. Er is ruimte om de schooltijden zelf vorm te geven. Het continurooster en vijf-gelijke-dagenmodel zijn de laatste jaren in trek en worden ook steeds vaker ingevoerd.

Instemming en ouderraadpleging

Ouders hebben een belangrijk rol bij het veranderen van de schooltijden. De ouders in de mr moeten instemmen met de nieuwe schooltijden (art. 13 lid 1 onder h Wms). Daarnaast moeten bij een wijziging van de schooltijden eerst alle ouders geraadpleegd worden. (art. 15 lid 3 Wms). In de wet is niet vastgelegd deze raadpleging eruit moet zien en of de uitkomsten van deze ouderraadpleging bindend zijn. De school bepaalt zelf hoe zij hiermee omgaat. Wel moet elke ouder de mogelijkheid hebben om zijn mening te geven over de wijziging. Doel is om te ontdekken wat de ouders vinden van een plan om over te gaan op andere schooltijden. Soms heeft het reglement of de statuten van de mr hierover iets geregeld. In dat geval zijn die regels bindend

Lees ook

Wat is de rol van de mr bij schoolkosten en ouderbijdrage?

Voor sommige schoolkosten mag de school een bijdrage vragen vanouders, omdat de school hier geen subsidie voor krijgt. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Als mr praat je altijd mee over de schoolkosten.

Lees verder

Wat is het instemmingsrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen. Zonder instemming kan het besluit in principe niet uitgewerkt worden. De instemmingsrechten staan vermeld in art. 10 lid 1, art. 12 lid 1, art. 13 lid 1 en art. 14 lid 1 en 2 Wms.

Wanneer is de ouderraadpleging verplicht?

Het raadplegen van ouders is soms verplicht. Bijvoorbeeld bij overdracht van de school, fusie, sluiting en het wijzigen van de schooltijden.

Lees verder

Heeft de mr recht op ondersteuning of faciliteiten?

De mr heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten. De kosten van deze faciliteiten worden vergoed door het schoolbestuur. Dit is opgenomen in een faciliteitenregeling.

Lees verder

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This