Wanneer is de ouderraadpleging verplicht?

door

Bij sommige wijzigingen op school vraagt de school of mr alle ouders om hun mening. De schoolleider en mr bepalen samen hoe een ouderraadpleging uitgevoerd wordt. Het raadplegen van ouders is in sommige gevallen verplicht.

Ouderraadpleging

In de Wet medezeggenschap op scholen staat opgenomen dat sommige besluiten alleen genomen mogen worden, nadat ouders hun mening over een voorstel hebben gegeven. Dit wordt een ouderraadpleging genoemd.

Wanneer mag een ouderraadpleging?

Een mr mag altijd en over ieder onderwerp de ouders raadplegen. Dat kan op verschillende manieren bijvoorbeeld via een enquête onder alle ouders of door een ouderavond over het onderwerp te houden. 

Wanneer moet een ouderraadpleging plaatsvinden?

In een aantal gevallen is een ouderraadpleging verplicht (art. 15 lid 3 Wms):

  • overdracht van (een deel van) de school of een fusie (art. 10 lid 1 onder h Wms)
  • sluiting van de school (art. 11 lid 1 onder c Wms)
  • vaststelling en wijziging van de voor- en naschoolse opvang (art. 11 lid 1 onder p Wms)
  • wijziging van de grondslag van de school (art. 13 lid 1 onder b Wms)
  • wijziging van de onderwijstijd op de basisschool (art. 13 lid 1 onder h Wms). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de school over wil gaan op een continurooster, maar ook wanneer de vakanties anders over het jaar worden verspreid.

Wie moet de ouderraadpleging uitvoeren?

In de wet staat niet beschreven wie de ouderraadpleging moet uitvoeren. De schoolleider en de mr bepalen dit in gezamenlijk overleg. 

Hoe werkt een ouderraadpleging?

In de wet wordt niet beschreven hoe de ouderraadpleging eruit moet zien. De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS heeft zich hierover in het verleden uitgesproken in een klacht over de wijziging van de schooltijden. De uitspraak benoemt dat in ieder geval iedere ouder de mogelijkheid moet hebben om zijn mening te geven over het voorgenomen besluit. Het alleen informeren van de ouders is onvoldoende. Soms wordt gekozen voor een enquête of een inspraakavond, maar het is ook mogelijk om ouders te vragen om hun vragen en opmerkingen te mailen. De mr bepaalt zelf wat met de uitkomsten van de raadpleging wordt gedaan. De uitslag van een enquête hoeft dus niet bindend te zijn.

Voorafgaand aan de raadpleging kan de medezeggenschapsraad hier wel afspraken over maken met de schoolleider en ouders informeren over de werkwijze die wordt gehanteerd, zodat de raadpleging ook daadwerkelijk effect heeft op het uiteindelijke besluit. 

meer informatie

Lees ook

Wat is de rol van de mr bij het wijzigen van de schooltijden?

Bij het wijzigen van de schooltijden is altijd instemming van de mr nodig. Daarnaast moeten alle ouders geraadpleegd worden. Kiesjouwmr legt uit.

Lees verder

Heeft de mr inspraak bij een sluiting of fusie van de school?

Een school kan te maken krijgen met een fusie of sluiting. Een fusie kan leiden tot een grotere scholengemeenschap die minder kwetsbaar is. De mr wordt altijd betrokken bij  plannen voor een fusie of sluiting.

Lees verder

Wat is het instemmingsrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen. Zonder instemming kan het besluit in principe niet uitgewerkt worden. De instemmingsrechten staan vermeld in art. 10 lid 1, art. 12 lid 1, art. 13 lid 1 en art. 14 lid 1 en 2 Wms.

Heeft de mr recht op ondersteuning of faciliteiten?

De mr heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten. De kosten van deze faciliteiten worden vergoed door het schoolbestuur. Dit is opgenomen in een faciliteitenregeling.

Lees verder

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This