Waar let je als mr en gmr op bij het formatieplan?

door

Ieder schooljaar bekijken scholen opnieuw hoe ze het personeel verdelen over de scholen én de klassen. Daarbij maken ze verschillende keuzes die voor ouders van belang zijn. De belangrijkste beslissingen gaan over de grootte van de klassen en de inzet van ondersteuning binnen en buiten de klas. Alle afspraken over het personeel staan in het formatieplan.

Formatieplan

Het schoolbestuur maakt ieder jaar een plan voor de inzet van het personeel: het formatieplan. In dat plan staat hoeveel en welk personeel nodig is op de school. Denk bijvoorbeeld aan:

  • verdeling van de functies van het personeel
  • salarisschalen
  • verwachte ontwikkelingen voor uitstroom
  • extra budget voor ondersteunend personeel
  • tijdelijke functies en structurele functies

Het formatieplan wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bij de vaststelling van het formatieplan wordt dan ook vooral gekeken welke veranderingen er zijn ten opzichte van het vorige formatieplan.

Eerst op bestuursniveau

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de inzet van personeel en de formatie op alle aangesloten scholen. Medewerkers zijn immers in dienst van het schoolbestuur. Daarom kijkt het bestuur eerst samen met de gmr naar het formatieplan op bestuursniveau. Het formatieplan wordt wel ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de arm (art. 16 lid 3 WMS). Daarna mag elke school de toegewezen uren voor het personeel met de mr verder uitwerken.

Klassenindeling

Het formatieplan is ook van belang voor de groepsindeling. Door het plan wordt namelijk duidelijk hoeveel leerkrachten inzetbaar zijn per school. De schoolleiding doet een voorstel voor de inzet van het beschikbare personeel op de school. Het gaat daarbij om de verdeling van uren en functies,  niet over welke leerkracht er precies voor de klas staat. Uiteraard kan de mr wel vragen om met een aantal wensen rekening te houden. Bijvoorbeeld vanwege ervaring met onderbouw of bovenbouw, combinatiegroep of ondersteuning voor een groep. Het is vaak een ingewikkelde puzzel om alles rond te krijgen. Soms zijn daarvoor wijzigingen in de klassenindeling of groepsgrootte nodig. Er kan bijvoorbeeld worden voorgesteld om een combinatieklas te maken. Die keuzes hebben dan vervolgens weer invloed op het schoolplan.

Vooral rol voor personeel

De samenstelling van de formatie wordt wel ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de mr (art. 12 lid 1 onder b WMS). Als volledige mr kan je natuurlijk vragen stellen over de samenstelling van de schoolformatie.  Bijvoorbeeld:

 

  • Waarom wordt de omvang van de schoolleiding verkleind?
  • Wat is de omvang van de functies?
  • Hoeveel ondersteunend onderwijspersoneel is er beschikbaar?
  • Waarom is de inzet van directie, leerkrachten en ondersteunend personeel gewijzigd?

meer informatie

Lees ook

Hoe kan je als mr meepraten over de financiën?

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school moet je als mr kunnen beschikken over financiële stukken. De mr ontvangt deze stukken in principe ieder jaar zonder daarom hoeven te vragen.

Lees verder

Wat is het instemmingsrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen. Zonder instemming kan het besluit in principe niet uitgewerkt worden. De instemmingsrechten staan vermeld in art. 10 lid 1, art. 12 lid 1, art. 13 lid 1 en art. 14 lid 1 en 2 Wms.

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This