Veelgestelde
mr-vragen

Iedere school heeft verplicht een mr. De mr bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. Lees hier de veelgestelde vragen over medezeggenschap op school. Meer uitgebreide informatie is te vinden bij onze tips

Personeel

Lees hier de veelgestelde vragen over personeelszaken 

Wat is de rol van de mr bij de aanstelling van een nieuwe schoolleider?

De mr adviseert over de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding. De mr is meestal betrokken bij de sollicitatieprocedure.

Lees verder

Waar let je als mr en gmr op bij het formatieplan?

In het formatieplan wordt de inzet en omvang van onderwijspersoneel beschreven. Het formatieplan wordt geschreven voor het aankomende schooljaar en dit gebeurt elk schooljaar opnieuw. 

Lees verder

Privacy

Lees hier de veelgestelde vragen over privacy

Waar let je als mr op bij het bespreken van het privacyreglement?

Een privacyreglement is niet verplicht, maar wel aan te raden. Als er een privacyreglement wordt vastgesteld, dan heeft de mr instemmingsrecht op dit document. Kiesjouwmr geeft tips.

Lees verder

Informatie

Lees hier de veelgestelde vragen over het informeren en betrekken van ouders

Heeft de mr inspraak op de klachtenregeling van de school?

De mr stemt in met een nieuwe klachtenregeling én iedere wijziging. Een klachtenregeling is verplicht. De mr praat dan ook altijd mee over dit onderwerp.

Lees verder

Wanneer is de ouderraadpleging verplicht?

Het raadplegen van ouders is soms verplicht. Bijvoorbeeld bij overdracht van de school, fusie, sluiting en het wijzigen van de schooltijden.

Lees verder

Waar let je als mr op bij het vaststellen van de schoolgids?

De schoolgids maakt onderdeel uit van het schoolbeleid en vormt een belangrijke houvast voor ouders. Controleer naast vormgeving en inhoud ook of de informatie in de schoolgids wel correct is.

Lees verder

Schoolorganisatie

Lees hier de veelgestelde vragen over schoolorganisatie

Heeft de mr inspraak bij een nevenvestiging of verhuizing van de school?

De mr adviseert bij een verplaatsing tot dislocatie, beëindiging of inkrimping van de school. De mr heeft instemmingsrecht bij een verzelfstandiging van de nevenvestiging. 

Lees verder

Heeft de mr inspraak bij een sluiting of fusie van de school?

Een school kan te maken krijgen met een fusie of sluiting. Een fusie kan leiden tot een grotere scholengemeenschap die minder kwetsbaar is. De mr wordt altijd betrokken bij  plannen voor een fusie of sluiting.

Lees verder

Wat is de rol van de mr bij het wijzigen van de schooltijden?

Bij het wijzigen van de schooltijden is altijd instemming van de mr nodig. Daarnaast moeten alle ouders geraadpleegd worden. Kiesjouwmr legt uit.

Lees verder

Financiën

Lees hier de veelgestelde vragen over financiële zaken op school

Hoe kan je als mr meepraten over de financiën?

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school moet je als mr kunnen beschikken over financiële stukken. De mr ontvangt deze stukken in principe ieder jaar zonder daarom hoeven te vragen.

Lees verder

Wat is de rol van de mr bij schoolkosten en ouderbijdrage?

Voor sommige schoolkosten mag de school een bijdrage vragen vanouders, omdat de school hier geen subsidie voor krijgt. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Als mr praat je altijd mee over de schoolkosten.

Lees verder

Praat de mr mee over sponsoring van de school door bedrijven?

Naast de vrijwillige bijdragen mogen scholen ook financiële en materiële bijdragen ontvangen. De mr heeft instemmingsrecht op iedere beslissing waarbij een bijdrage van buiten wordt aanvaard. 

Lees verder

bruikbare info over rechten van de mr

Wat staat er in het medezeggenschapsstatuut?

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. De gmr stemt in met dit statuut

Lees verder

Wat staat er in het medezeggenschapsreglement?

In het medezeggenschapsreglement staan de afspraken over de werkwijze van de mr. Dit reglement is verplicht. De mr stemt inmet het reglement. Daarnaast is er soms een huishoudelijk reglement met aanvullende afspraken.

Lees verder

Heeft de mr recht op ondersteuning of faciliteiten?

De mr heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten. De kosten van deze faciliteiten worden vergoed door het schoolbestuur. Dit is opgenomen in een faciliteitenregeling.

Lees verder

Wat is het initiatiefrecht?

De Wms kent een initiatiefrecht toe aan de medezeggenschap. Het is mogelijk om alle aangelegen die de school treffen te bespreken en zelf een voorstel te doen aan het bestuur of een standpunt in te nemen ten aanzien van een voorstel van het bestuur (art. 6 lid 2 Wms).

Wat is het informatierecht?

De Wms kent een informatierecht toe aan de mr en gmr. De medezeggenschap heeft, al dan niet gevraagd, recht op tijdige informatieverschaffing voorde vervulling van mr-taken (art. 8 Wms).

Wat is het instemmingsrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen. Zonder instemming kan het besluit in principe niet uitgewerkt worden. De instemmingsrechten staan vermeld in art. 10 lid 1, art. 12 lid 1, art. 13 lid 1 en art. 14 lid 1 en 2 Wms.

Wat is het adviesrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen, zodat het advies van de (g)mr onderdeel is van de besluitvorming.  De adviesrechten staan vermeld in art. 11 lid 1 en art 11a Wms.

Wanneer en hoelang mag je lid zijn van de mr?

In het eigen reglement staat omschreven hoe lang iemand lid kan zijn van de mr. Iemand kan alleen lid zijn zolang er een band met de school is.

Lees verder

Verkiezingen voor de mr

De regels voor de verkiezingen staan in het medezeggenschapsreglement en worden door de mr zelf vastgelegd. 

Lees verder

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon