Hoe kan je als mr meepraten over de financiën?

door

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school moet je als mr kunnen beschikken over financiële stukken. De mr ontvangt deze stukken in principe ieder jaar zonder daarom hoeven te vragen.

Financiële stukken

Het schoolbestuur verstrekt de financiële stukken ongevraagd aan de medezeggenschap. Deze bestaan in ieder geval uit:

  • berekening van de onderwijsbekostiging van de scholen
  • het jaarverslag (over het afgelopen jaar) 
  • de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens

Berekening onderwijsgeld

De berekening voor het onderwijsgeld is het ‘huishoudboekje’ van het schoolbestuur. De mr kan hieruit afleiden hoeveel budget de school heeft. De mr ontvangt jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening van de onderwijsgelden die de school ontvangt van de overheid. 

Jaarverslag schoolbestuur

Het is voor de mr belangrijk om te weten wat er het afgelopen jaar goed en minder goed is gegaan. Dit kan de mr afleiden uit het jaarverslag over het afgelopen jaar. Jaarlijks voor 1 juli ontvangt de medezeggenschap het jaarverslag.

Begroting en financieel beleid

De mr heeft inspraak op het meerjarig financieel beleid: adviesrecht. Om goed te kunnen adviseren moet de mr tijdig over de begroting op schoolniveau kunnen beschikken. Er is geen deadline voor het aanleveren van de begroting en voornemens voor het nieuwe (school)jaar. Het schoolbestuur mag kiezen of het kalenderjaar of het schooljaar leidend is. 

Geen geheimhouding

Op de financiële stukken is geen geheimhoudingsplicht van toepassing. De mr mag altijd vrij meepraten over het financiële beleid.

meer informatie

Lees ook

Wat is de rol van de mr bij schoolkosten en ouderbijdrage?

Voor sommige schoolkosten mag de school een bijdrage vragen vanouders, omdat de school hier geen subsidie voor krijgt. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Als mr praat je altijd mee over de schoolkosten.

Lees verder

Praat de mr mee over sponsoring van de school door bedrijven?

Naast de vrijwillige bijdragen mogen scholen ook financiële en materiële bijdragen ontvangen. De mr heeft instemmingsrecht op iedere beslissing waarbij een bijdrage van buiten wordt aanvaard. 

Lees verder

Wat is het informatierecht?

De Wms kent een informatierecht toe aan de mr en gmr. De medezeggenschap heeft, al dan niet gevraagd, recht op tijdige informatieverschaffing voorde vervulling van mr-taken (art. 8 Wms).

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This