Helpt verplichte betrokkenheid bij fusie en sluiting de mr in het zadel?

door | 21 januari 2018

Door een wetswijziging worden schoolleiders en bestuurders verplicht om ouders te betrekken bij grote veranderingen in de school. Voordat een schoolbestuur een besluit neemt over een fusie, verandering van de grondslag van de school of sluiting van de school moeten ouders worden geraadpleegd. Helpt deze aanpassing mr-en in het zadel of is het symptoombestrijding? kiesjouwmr verkent de voor- en nadelen. 

Ouderraadpleging

In sommige gevallen moeten ouders verplicht worden geraadpleegd voordat de mr over een plan beslist. Deze situaties hebben veelal grote gevolgen voor ouders en scholieren en zijn dan ook verankerd in de wet (art. 15 lid 3 WMS). Denk bijvoorbeeld aan wijziging van de onderwijstijd (inclusief de schooltijden) en wat er is geregeld aan tussenschoolse opvang in het po.

Verschillende soorten en maten

De ouderraadpleging zelf is vormvrij. De WMS geeft mr-en ruimte bij het maken van een keuze hoe de ouderraadpleging wordt vormgegeven. Dit kan variëren van gesprekjes op het schoolplein tot een enquête. Een raadpleging kan gebruikt worden ter beeldvorming. Daarnaast kan het resultaat van de raadpleging leidend zijn voor het standpunt van de mr. Bijvoorbeeld door vooraf aan te geven dat de mr instemt met een nieuw schoolrooster als een bepaald percentage kiest voor een nieuw schoolrooster. 

Signalen van ouders over de ouderraadpleging

kiesjouwmr ontvangt regelmatig signalen van ouders over de ouderraadpleging. Ouders en mr-leden stellen vragen over de voorwaarden voor een ouderraadpleging en de gevolgen voor een voorgenomen plan. Een paar signalen:

 • ouders zijn niet op de hoogte van de voorwaarden die gelden bij een ouderraadpleging, bijvoorbeeld een enquête waarbij het meest populaire schoolrooster wordt ingevoerd
 • mr-en weten niet of nauwelijks dat zij zelf bepalen hoe een ouderraadpleging wordt vormgegeven
 • mr-en vragen bij welke onderwerpen een ouderraadpleging moet worden ingezet
 • mr-en weten niet dat zij bij ieder onderwerp een ouderraadpleging mogen inzetten
 • mr-en weten niet of nauwelijks dat zij zich kunnen laten ondersteunen via de faciliteitenregeling

kiesjouwmr is blij met de aandacht die er is voor de ouderraadpleging: ouders betrekken draagt bij aan waardevolle medezeggenschap. Aan de andere kant bepaalt een school natuurlijk zelf welke veranderingen grote gevolgen hebben en niet een lijstje in de wet die ook nog eens geen vast format heeft. kiesjouwmr zet de voor- en nadelen voor de uitbreiding van deze verplichte raadplegingen op een rijtje.

Voordelen

 • ouders worden bij meer ingrijpende onderwerpen verplicht geraagdpleegd door de mr
 • aandacht voor de ouderraadpleging leidt mogelijk tot meer bewustwording over de onderwerpen waarbij een ouderraadpleging verplicht is
 • mr-en zijn wellicht minder snel geneigd om ‘snel’ in te stemmen met een fusie, sluiting of wijziging van de grondslag van de school. Immers moet een ouderraadpleging tussentijds plaatsvinden
 • ouders worden niet geconfronteerd door een sluiting, fusie of wijziging van de grondslag van de school die niemand zag aankomen

Nadelen

 • de ouderraadpleging is nog steeds vormvrij en mr-en missen een duidelijk format om ouders te raadplegen
 • mr-en worden niet geprikkeld om bij andere belangrijk onderwerpen een ouderraadpleging in te zetten
 • mr-en kunnen afhankelijk van het onderwerp zelf kiezen hoe ouders worden geraadpleegd. Dit kan variëren van informele gesprekjes op het schoolplein of in de school tot een (digitale) enquête.

Soms verplicht, altijd mogelijk

Een mr kan bij alle onderwerpen een ouderraadpleging uitzetten. Het is best denkbaar dat de mr ouders raadpleegt om te vragen hoe zij:

 • willen worden geïnformeerd over schoolzaken
 • denken over voorzieningen voor leerlingen en scholieren op school
 • mogelijke invoering van tablets en bereidheid om de ouderbijdrage daarvoor te verhogen

Dit zijn onderwerpen waarbij een ouderraadpleging niet verplicht is. Schroom als mr niet om een ouderraadpleging uit te zetten om tot een beter besluit te komen.

Voorwaarden

Het is belangrijk om van te voren na te denken wat de voorwaarden zijn van de raadpleging. Een oproep via een flyer om mee te denken over de kwaliteit van het schoolgebouw of het onderwijs is natuurlijk iets heel anders dan een enquête waarbij het meest populaire model voor nieuwe schooltijden wordt ingevoerd (bron: OCO).

Op de website van Onderwijs Consumenten Organisatie staat een aantal bespreekpunten voor een ouderraadpleging vermeld. 

Lees ook:

Ouders raadplegen als mr (OCO)

meer informatie

Lees ook

Heeft de mr inspraak bij een sluiting of fusie van de school?

Een school kan te maken krijgen met een fusie of sluiting. Een fusie kan leiden tot een grotere scholengemeenschap die minder kwetsbaar is. De mr wordt altijd betrokken bij  plannen voor een fusie of sluiting.

Lees verder

Heeft de mr inspraak bij een nevenvestiging of verhuizing van de school?

De mr adviseert bij een verplaatsing tot dislocatie, beëindiging of inkrimping van de school. De mr heeft instemmingsrecht bij een verzelfstandiging van de nevenvestiging. 

Lees verder

Wanneer is de ouderraadpleging verplicht?

Het raadplegen van ouders is soms verplicht. Bijvoorbeeld bij overdracht van de school, fusie, sluiting en het wijzigen van de schooltijden.

Lees verder

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This