Heeft de mr inspraak bij een sluiting of fusie van de school?

door

Een school kan te maken krijgen met een fusie of sluiting. Een fusie kan leiden tot een grotere scholengemeenschap die minder kwetsbaar is. Soms moet een school van de overheid sluiten vanwege onvoldoende leerlingen, maar een school kan ook vroegtijdig sluiten.

Fusie of sluiting

Bij een sluiting houdt één school op te bestaan. Bij fusie gaat in ieder geval één school op in een andere school. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs en de buurt. Als ouders met schoolbesturen, de mr, leerkrachten, schoolleiders en gemeenten bespreken wat de mogelijkheden en keuzes zijn, kan dat leiden tot breed gedragen oplossingen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

 • nabijheid van andere scholen
 • noodzaak om te fuseren of sluiten
 • samenwerking met andere scholen
 • wensen van ouders en personeel

Taak van de medezeggenschapsraad

Het is belangrijk dat de mr zich bewust is van hun rol bij fusie en sluiting van een school. Zij worden namelijk altijd betrokken bij deze plannen. De mr heeft adviesrecht op plannen om de school te sluiten (art. 11 lid 1 onder c Wms). De mr moet zelfs instemmen met een voorgenomen samenwerking of fusie met een andere school. En voordat een besluit genomen kan worden, moet een ouderraadpleging plaats vinden.

Ouderraadpleging

Alle ouders van de school moeten geraadpleegd worden bij een besluit over (art. 15 lid 3 Wms):

 • overdracht of fusie van een school (of het beleid daarvan)
 • het wijzigen van de grondslag van de school (of van een deel van de school)
 • het sluiten van een school

Fusietoets en fusie-effectrapportage

De mr heeft instemmingsrecht bij plannen voor een fusie tussen scholen. De gmr  neemt die rol over als schoolbesturen willen fuseren. De medezeggenschap op school ontvangt altijd een fusie-effectrapportage van het schoolbestuur. Dit is als het ware het ‘huiswerk’ van het schoolbestuur om te laten zien aan de mr of gmr dat overal aan is gedacht, bijvoorbeeld:

 • de reden voor de fusie
 • alternatieven voor fusie
 • het tijdspad
 • doelen van de fusie
 • effecten op de keuzevrijheid van ouders, spreiding en diversiteit

meer informatie

Lees ook

Heeft de mr inspraak bij een nevenvestiging of verhuizing van de school?

De mr adviseert bij een verplaatsing tot dislocatie, beëindiging of inkrimping van de school. De mr heeft instemmingsrecht bij een verzelfstandiging van de nevenvestiging. 

Lees verder

Wat is het adviesrecht?

De Wms kent een advies- en instemmingsrecht voor de mr, gmr en de afzonderlijke geledingen. Het schoolbestuur dient voorgenomen besluiten tijdig voor te leggen, zodat het advies van de (g)mr onderdeel is van de besluitvorming.  De adviesrechten staan vermeld in art. 11 lid 1 en art 11a Wms.

Wanneer is de ouderraadpleging verplicht?

Het raadplegen van ouders is soms verplicht. Bijvoorbeeld bij overdracht van de school, fusie, sluiting en het wijzigen van de schooltijden.

Lees verder

Heeft de mr recht op ondersteuning of faciliteiten?

De mr heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten. De kosten van deze faciliteiten worden vergoed door het schoolbestuur. Dit is opgenomen in een faciliteitenregeling.

Lees verder

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Volg ons op

© 2020          Disclaimer          Colofon

Share This