Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens kan kiesjouwmr niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website.  Kiesjouwmr aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Mocht u desondanks informatie tegenkomen die niet (meer) klopt, of bent u van mening dat bepaalde informatie op deze website ontbreekt, neemt u dan contact op via vraag@kiesjouwmr.nl.

Intellectueel eigendom

Alle logo’s, gegevens en afbeeldingen op deze website zijn (intellectueel) eigendom van kiesjouwmr, tenzij anders op de website staat vermeld.  Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website is toegestaan mits kiesjouwmr als bron wordt vermeld en hiervan op de hoogte is gebracht.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn die van de geciteerde spreker of weergegeven bron en niet (noodzakelijkerwijs) die van kiesjouwmr. Derhalve kan kiesjouwmr op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Kiesjouwmr kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Een aantal teksten van auteurs van kiesjouwmr is eerder – in verouderde vorm – op andere websites gepubliceerd. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld, verbeterd en/of aangepast. Kiesjouwmr behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze website staan links naar andere websites vermeld. Deze verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden met de grootst mogelijke zorg geselecteerd. Kiesjouwmr heeft echter geen zeggenschap over dergelijke websites en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze websites. Ook aanvaardt kiesjouwmr geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze websites. Lees hiervoor de algemene voorwaarden en de disclaimer van de website die u bezoekt. 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 Heb je een mr-vraag?

Stel je vraag aan ons via het contactformulier. Of mail je vraag naar vraag@kiesjouwmr.nl

 

 

 

Thema's

  • Financiën
  • Fusie en sluiting
  • Medezeggenschap mbo
  • Onderwijsinhoud
  • Passend onderwijs
  • Personeel
  • Pesten, welzijn & veiligheid
  • Privacy en leerlinggegevens
  • Schoolorganisatie

Volg ons op

© 2018          Disclaimer          Colofon